Ukázka aktuálního horoskopu pro ženu - přesné datum a místo narození záměrně není uvedeno - vypracováno
v lednu 2002.
    Platí pouze pro tu osobu, které je určen. Text je jen doplněk k osobní konzultaci, při které je možné hledat optimální řešení vašich konkrétních otázek nebo problémů, nebo k výkladu na kazetě.


    Aktuální horoskop je možné vypracovat současně s osobním horoskopem nebo i  kdykoli později. Výchozí osobní horoskop nelze přeskočit.

    AKTUÁLNÍ HOROSKOP


    NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ TRANZITY

    Tranzity Slunce (Sl), Merkura (Me), Venuše (Ve) a Marsu (Ma) trvají asi jeden až dva dny
    Tranzity Jupitera (Ju) trvají několik dnů až týdnů
    Tranzity Saturna (Sa)trvají několik týdnů, někdy i měsíce
    Tranzity Urana (Ur) mohou trvat i 6-12 měsíců
    Tranzity Neptuna (Ne) a Pluta (Pl) mohou trvat měsíce nebo i roky podle toho, jak je člověk schopen reagovat, přijímat a transformovat se.

     Časový údaj znamená vždy přesné vyvrcholení aspektu, doba působení bývá delší.
     Tranzitující planeta je uvedená vždy jako první
1.1. Slu ko DH: táhne vás to odvážně k novým neznámým oblastem, nové vztahy
13.1. Slu op Jup: Posílené sebevědomí, snaha o pochopení vlastního cíle Ve op Ju: nic nepřehánějte, láska a štěstí musí být v optimu, ne v maximu, všímejte si lepších stránek života, vaše velkorysost může mnohé vyřešit.
16.1. Ve op Ur: objevujeme nové hodnoty, originální inspirace v umění Slu op Ur: jasnozřivost, objevujeme nové věci
26.1. Sl kva Sa: vaše snahy mohou narážet na nepřízeň reality
28.1. Ma kva Ma: střety s okolím, neprorážet hlavou zeď, zkuste se mírnit
29.1. Ve ko IC: návrat k rodině, ke kořenům, snažte se o vlastní rovnováhu
1.2. Sl kon IC: táhne vás to k rodině, kořenům, zabýváte se svou integritou
4.2. Ju op Ma: Dokážete prosadit své záměry, ale pozor na střet se zákony!
únor Ur tr Ne: delší období - vyšší intuice, senzitivnost, otevřenost k duchovnímu světu
únor,
květen 2002
Pl kv Sl: situace tlačí k tomu, abyste se zbavili přetvářky a chovali se poctivě sami k sobě, přijměte i své negativní stránky jako svou součást.
14.2. Sl op Pl: Střet s nějakou mocí, silou, je třeba posilovat individualitu Ve tri Ve: vyladění, snáze budete nacházet vlastní rovnováhu, příjemné prožívíní
16.2.,
15.3.
Ju tri Sa: Stanovujeme si rozumné a reálné cíle. Cíle podpořeny vhodnými okolnostmi
16.2. Ve tr Sa: přijímejte láskyplně i vážné otázky života, těšte se z toho, na co se můžete spolehnout
únor Ur op Pl: příležitost pro mocenskou změnu, můžete se zbavit bezmoci a najít nový způsob vlastního vlivu na své okolí.
24.2. Ma kva Ur: Vyhnout se unáhleným akcím, zvýšit opatrnost
2.3. Ve tr Ju: příležitost k úspěchu, k novým vztahům
4.3. Ma ko DS: Aktivita v navazování vztahů nebo prosazování vlastní vůle ve vztahu zvyků.
5.3. Ve tri Ur: příjemná změna, užívání svobody, nová láska
7.3. Sl op Sl: poloviční narozeniny, možnost objektivního zhodnocení uplynulého půl roku, ponaučení do druhé poloviny
9.3. Ma op Sa: pozor na úrazy, raději předem omezujte zbrklé akce
14.3. Slu tri Jup: Posílené sebevědomí, optimismus
19.3. Sl kon BS: možná šťastné prožitky
29.3. Ve kv Ur: netrpělivost ve vztazích, potřeba více se uvolnit, také tvůrčí napětí
3.4. Ve ko DS: touha po sdílení, význam má partnerství, chceme ho intenzivně prožívat.
5.5. Sa tr Lu: nastal čas starat se sám o sebe a zbavit se dětské závislosti na druhých, sám za sebe převzít odpovědnost. Nepotlačujte své potřeby a pocity.
Tranzity jsou v horoskopu zpracované vždy na následujících 12-13 měsíců


    NĚKTERÉ DALŠÍ VÝZNAMNÉ TRANZITY- mapované v průběhu dosavadního života a zhruba na 20 let dopředu

    přechody přes MC se mohou týkat záležitostí postavení, zaměstnání, celkového směřování
    Uran          1958-1959

    přechodypřes AS se mohou týkat osobní proměny, vlastního pohledu na život
    Neptun     5x 1957-1958
    Uran         1975
    Pluto        1984-1985

    přechody přes IC se mohou týkat změny rodinného zázemí, vztahu k rodičům, minulosti
    Uran         1998-1999
    Neptun     2003-2004


    JUPITERSKÉ CYKLY

    V současné době (od 13.6.2001 do 2.7.2002) probíhá poslední fáze jupiterského cyklu:
    Rok "Ryb" - Tato finální fáze cyklu Jupitera je obdobím transformace. Činy nebo rozhodnutí, učiněné v této době, mohou zpozdit osobní schopnost čelit novým podmínkám a novému prostředí, které se rýsují na horizontu. Jestliže se člověk pokusí jít za hranice vědomí a sociálních, náboženských a politických činností, kterým až do té doby věnoval pozornost, může se stát, že se bude muset vzdát mnoha věcí. Nový jupiterský impulz bude opravdu nový jen v případě, že během fáze Ryb opustíme své víry a postoje, které nás spojují s minulostí a vyrovnáme se s nimi. Během této fáze je nutno co nejvíce asimilovat hodnoty vzdálené či málo známé. Jupiterská expanze by teď měla zahrnovat stále více, zvláště to, co člověka provokuje jako málo známé, ba antagonistické. Jen tak se připraví na nový jupiterský cyklus; protože větší pochopení a větší láska závisí na schopnosti jedince pojmout do sebe věci cizí a neznámé.

    Návrat Jupitera nastane 2.7.2002, a až do 27.7.2003 probíhá první fáze nového cyklu:
    Rok Berana - Návrat Jupitera. - Tento rok začíná návratem Jupitera a ohlašuje renesanci jupiterského principu v životě. Jestliže toužíme po tom, abychom vydělali víc peněz, získali větší společenskou prestiž nebo hráli v rámci společenství zodpovědnější roli, je to okamžik pro začátek naší vědomé práce směrem k tomuto cíli. Chceme-li, aby tento nový cyklus přinesl plody, měli bychom využívat své schopnosti iniciativy a svých vůdcovských vlastností v jupiterské sféře. Aby se úspěch dostavil, je nutno se chopit iniciativy, vynakládat snahu a objevovat své možnosti na úrovni společenské, finanční, náboženské a politické. Roka "Berana" není vyvrcholením, ale počátkem. Není to - jak uvádí mnoho tradičních textů - okamžik, kdy se dostavují pocty a odměny, ale spíš okamžik zasévání zrna. Všichni začínají svůj cyklus Jupitera v domě, kde se nachází natální Jupiter. Tato natální poloha v domě určuje typ požadované iniciativy a bude označovat tu oblast života, kde se jupiterská potřeba projeví.

    Přechod Jupitera přes Dračí ocas: září 2001, prosinec 2001, květen 2002
    Tento tranzit přináší možné příležitosti v navazování vztahů a kontaktů. Někdy je možné pro vyšší cíle vztahy i opouštět. Můžete předávat svou modrost, znalosti, zkušenosti. Tento tranzit vás také motivuje v touze něco po sobě zanechat.

    Přechod Jupitera přes Uran: 16.7.2002
    K úspěchu přispívá to, když se dokážete změnit, Náhlá svoboda může přinést mimořádné poznání, ale je třeba se jí nezaleknout.
    Může to být klíčové období pro mimořádné zážitky, pro duchovní růst, mohou se objevovat i šťastné náhody.

    Přechod Jupitera přes MC: říjen 2002, únor 2003, květen 2003
    Tento tranzit může přinést nějaké nové příležitosti v oblasti vzdělání, zaměstnání nebo cestování, nebo celkového směřování v životě.


    SATURNSKÉ CYKLY

    Individuální cyklus

    od června 2001 do června 2004 probíhá
    Tranzit Saturna osmým domem
    Tady musíme zaměřit svou pozornost na plody všech svých vztahů, a to jak s jednotlivými lidmi, tak s okolním světem. Hodnota těchto plodů bude záviset na naší schopnosti navazovat vztahy s důvěrnými partnery nebo kolegy v zaměstnání, se sociálními skupinami nebo vůbec ve vztahu k dílu na fungování světa. Bude rovněž záviset na stupni naší konformnosti k vytvořeným vzorcům v sociálních postojích a činnostech. Svou pozornost musíme zaměřit na praktickou realizaci svých vztahových ideálů - lásky, manželského štěstí a svých plánů na úspěch v zaměstnání. Kulturně-společenský řád se svými specifickými pravidly a návyky bude naše ideály a plány nutně nějak měnit. Záleží na tom, jakým způsobem budeme na tento vnější rámec reagovat - budeme-li k tomuto diktátu naprosto konformní, nebo se budeme snažit kvůli sobě samým konvencím vzdorovat. Mezi těmito alternativami vede cesta kompromisu. Podle toho, jakou zkušenost teď prožijeme při snaze zůstat věrni sami sobě při tvůrčím a svobodném navazování a udržování vztahů s ostatními, ukáže se stupeň naší dosažené osobní zralosti a hodnota našeho smyslu pro vztah.
     Zásadní je způsob, jak člověk využívá svého smyslu pro individuální identitu, aby produktem těchto vztahů mohla být hodnota a "blaho". Nejde už o využití našich fyzických, materiálních a psychologických aktiv, jimiž bychom svou individualitu konkrétně realizovali, ale spíše o zaměření na to, co jsme vytvořili svou co nejplnější a nejharmoničtější účastí na určité činnosti ve větším celku. Záleží na kvalitě těchto s dílených zkušeností, protože společenské vědomí je tvořeno sdílením sebe sama. Mimo tyto vztahy, které mají vazbu na společenský celek, můžeme mít i svůj trvalý cíl ale tyto vztahy musíme pěstovat dynamicky a kreativně a neustále je přizpůsobovat potřebám okamžiku. Dynamický vztah se musí neustále konfrontovat s neustále se měnícími požadavky našeho individuálního růstu i s požadavky společnosti. V osmém domě má ego tendenci se vlivem tohoto vztahu separovat. Musíme se vzdát mnoha věcí, často pod vlivem názorů, ke kterým jsme se připojili jen pro pocit osobní bezpečnosti. Může se stát, že budeme muset transformovat svou "vzorovou" koncepci, změnit chápání vlastnictví spíš na schopnost zvládání a uvědomit si, že svou individualitu máme na to, aby se podílela na nějakém širším organizmu bytí. Prostřednictvím vztahu teď můžeme tvořit.
     Při tranzitu osmým domem mohou vzniknout problémy, vztahující se k materiálnímu zabezpečení v partnerství, financích a zaměstnání, případně může být nutné určité přeorganizování těchto sfér a vlastně všeho, čeho se důvěrné vztahy týkají - ať jde o manželské nebo pracovní partnerství, rodiče nebo jiné příbuzné, kteří mohou přispívat do společné domácí pokladny, zákazníky, s jejichž penězi zacházíme, nebo veřejnost (v případě, že dotyčný je třeba účetní, pokladník nebo revizor či někdo jiný, kdo zachází nějakým způsobem s penězi druhých). Problémy se tedy mohou objevit ve vztahu k věcem nebo penězům, které si člověk nevydělal. To jsou třeba dědictví, dividendy, vracení dluhů, udělování cen či dostávání darů. Problémy zabezpečení se tedy mohou v této době objevit u lidí, kteří jsou v důchodu, zvláště pokud jsou závislí na své penzi nebo na výnosech z investic. Chceme-li se v této době zbavit finančních starostí, pak bude prvním krokem vytvoření stabilní ekonomické základny. Důsledkem může být refinancování a vlastně nový začátek celého kola, nebo potřeba přeorganizovat svůj pracovní nebo domácí rozpočet podle konzervativnějších měřítek, když vydání přesáhla příjmy nebo když musíme žít ze základního kapitálu. Člověk se nemá bát přijímat nabídky partnerů nebo spolupracovníků a má využít každý způsob partnerské zkušenosti a příležitostí, které se mu při tranzitu Saturna sedmým domem naskytly. Jestliže se člověk naučil dívat se na svět a na vztahy v něm ze své vlastní kooperativní perspektivy, neměl by teď zažívat nějaké závažnější problémy. Abychom se ale bezpečně dostali "na druhý břeh", musíme učinit určitá opatření pro zajištění svých budoucích potřeb a vycházet při tom ze svého současného programu. Když se pohybujeme v těchto zaběhnutých, ověřených, nalinkovaných kolejích, můžeme být ve svých pracovních záležitostech konzervativnější.

    SOLÁRNÍ HOROSKOP

    Horoskop Slunečních "narozenin", naznačuje tendence v následujícím roce po našich narozeninách.

    solar 2001(od září 2001 do září 2002 )
     Výpovědní hodnota tohoto horoskopu je hodně závislá na přesnosti času narození. Vycházíme z vašeho údaje 9:30.
     Slunce je ve velmi obtížné situaci. Z jedné strany na něj doléhá kvadratura Saturna, z druhé Pluta. Můžete si připadat jako v kleštích. Z jedné strany na vás působí silná moc (možná osoba, která má na vás silný vliv), na druhé straně vnější realita, která pro vás představuje omezení. Vaše ego a individuální projev jsou silně omezeny.
    Jsou zde však dvě možnosti, skrze které se lze vyrovnat se situací snáze.
    Opozice Saturn - Pluto je harmonicky ukotvená z jedné strany s Venuší, z druhé Merkurem. Merkur jednoduše představuje rozum a domluvu, Venuše lásku a vyrovnanost.
    Váš Merkur je v kontaktu s descendentem revoluce, proto je nutné s vaším manželem nalézt společnou řeč a snažit se o rozumnou dohodu. Komunikace je velmi důležitá.
    Venuše by vám měla pomoci klást důraz na vlastní rovnováhu, snažte se co nejméně reagovat na vnější nátlak, chovejte se tak, aby se vás moc netýkal. Věnujte se tomu, co si můžete sama dopřát pro zdravější a klidnější život.
    Mars na MC může znamenat, že je důležité aktivně jednat. Může jít ale také o seberealizaci v zaměstnání nebo v nějaké společenské aktivitě. Tomu byste asi měla věnovat nejvíce energie.
    Osa lunárních uzlů se spojila s osou IC - MC. Možná je teď důležité hledat více cestu sama k sobě, vracet se k rodině, možná se vypořádat se vztahem k rodičům a ke své minulosti.


    demisolar 3.2002 (od března 2002 do září 2002)
    může lépe vystihovat druhou polovinu roku
    V tomto horoskopu se vám vzácně scházejí hlavní osy. Asi to bude období, které vám má pomoci být tím, čím byste optimálně mohla být.

    Pro inspiraci uvádím Sabiánské symboly pro stupně vašich os (předpokládá se však přesnost údaje o čase narození)
    AS - CO

(Štír 3):          NA MALÉ VESNICI SE STAVBY NOVÉHO DOMU ÚČASTNÍ VŠICHNI SOUSEDÉ, JE TO SPOLEČENSKÁ UDÁLOST.                     Pocit sounáležitosti, demonstrovaný společným úsilím.
V sousedském životě venkova, zejména tehdy, když se rozvíjel americký Západ, bývala výstavba nového domu (či alespoň jeho hrubé stavby) často přátelským kolektivním podnikem. Noví přistěhovalci nacházeli ve svých sousedech při budování budoucího domova přátelské pomocníky. Touto kolektivní prací se při společném podniku rozvíjel smysl pro sounáležitost a spoluúčast. Domov zůstává "naším" domovem, jeho stavby se však účastní celé společenství a dílo je poznamenáno vstřícností.
                    Zde se cit stává aktivitou. Minulost a vzpomínky na ni jsou repolarizovány expandujícim společenským vědomím. Z takové
                    aktivity povstane nový smysl pro realitu. Klíčovým slovem je SPOLUPRÁCE.

    DS - KAM
(Býk 3):         PŘÍRODNÍ STUPNĚ, VEDOUCÍ NA JETELOVÉ POLE V PLNÉM KVĚTU.
                    Postupná expanze individuálního vědomí, následující po oplodňujícím prožitku.
Čistá voda horského potoka je schopna oplodnit půdu, která se pokrývá malými kvítky. "Jetel" však bývá symbolem Triády ("Trojice"), a tudíž často zmiňované "trojí" lidské přirozenosti. Chce-li vědomí dosáhnout kvetoucí zahrady mysli, musí stoupat po schodech. Nutné je úsilí. Ocitne se pak uprostřed kvetoucího pole prosté, jednoduché rostliny, kterou však včely vyhledávají kvůli medu. V jejích kvítcích je sladkost a skrytá energie.
                    Jedinec by zde měl pilně a odhodlaně, a zároveň s vírou a pokorou, usilovat o dosažení PŘIROZENÉHO NAPLNĚNÍ.

    IC - JAK
(Vodnář 13):   BAROMETR
                    Schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, které nám umožňují předem plánovat naše jednání.
Zde se jedná o přírodní zákony, které ovlivňují kauzální vztahy a přechody od jedné přírodní podmínky ke druhé. Barometr registruje tlak vzduchu; a změna tlaku vzduchu dnes ukazuje na to, jaké počasí bude zítra. V určitém smyslu je to moderní vědecký ekvivalent archaického předpovídání pomocí znamení. Podobně zvířata: srst jim na podzim roste hustší tehdy, když má přijít tuhá zima. Plánování blízké budoucnosti je možné, neboť potenciál (nebo semínko) budoucnosti již působí ve dřeni přítomnosti.
                    Symbol říká, že to nejdůležitější vůbec - pomocí jakýchkoli prostředků a na jakékoli úrovni vědomí - je snaha dosáhnout
                    znalosti kauzálního rozvoje. V nejširším smyslu to znamená být si vědom cyklických procesů, což zahrnuje astrologii.
                    Klíčovým slovem je PŘEDJÍMÁNÍ

    MC -PROČ
(Lev 13):       STARÝ NÁMOŘNÍ KAPITÁN SE HOUPE V KŘESLE NA VERANDĚ SVÉHO DOMKU.
                    Zklidněná mysl v usebrání nad krizemi a radostmi dávné minulosti.
Námořní kapitán vedl loď svého ega-vědomí po mořích a za bouří, a udržoval si integritu své individuální svébytnosti i v těsném kontaktu s kolektivním Nevědomím. Je už na penzi, a možná se pokusí ze svých četných zkušeností a vítězství nad elementárními silami vytěžit moudrost. "Houpačka" dětského vědomí se nyní stala "houpacím křeslem", v němž se dá rozjímat jak nad minulostí, tak nad přítomností, pomalu se pohupovat, tak, jak vlny omývají pobřeží. Konečně klid.
                    Zde nalézáme vědomí stáří. Klíčovým slovem je TICHÉ USEBRÁNÍ.

    Solární AS je na radixové Venuši: trápení v lásce, je nutné přehodnocovat vlastní pohled na věc, využívat diplomacie.
    Mars na descendentu naznačuje, že aktivita v tomto období by se měla zaměřit především na řešení vztahu, případně navazování jiného vztahu, aktivita by měla být především na vaší straně.
    Venuše prochází přes váš bod štěstí, mělo by se objevit něco, v čem budete spatřovat radost a potěšení. Pro inspiraci přidávám společný symbol pro stupeň Venuše a bodu štěstí: (je to poslední symbol z 360, předznamenává nový začátek)


(Ryby 30):     MAJESTÁTNÍ SKALNÍ ÚTVAR PODOBNÝ TVÁŘI, A CHLAPEC, KTERÝ HO OBDIVUJE A POVAŽUJE ZA IDEÁL
                    VELIKOSTI. JAK CHLAPEC ROSTE, ZAČÍNÁ SE POZNENÁHLU TVÁŘI VE SKÁLE PODOBAT.
                    Jasně vizualizované ideály mohou utvářet život svého nositele.
Symbol nám ukazuje, že v člověku je latentně přítomna schopnost sebe-transformace. Tuto mocnou schopnost lze rozvíjet představivostí, kdy se emoce spolu s vůlí vlévají v obraz, který si mysl představí. Na nejvyšší duchovně-kosmické úrovni je to ta síla, pomocí níž Božské bytosti v závěru kosmického cyklu promítají základní Formuli (Slovo), které odstartuje nový vesmír. V biologickém smyslu je to ona síla, latentní ve všech semenech - síla vytvářet a vést růst budoucí rostliny.
                    Nejpřípadnější symbol pro závěrečnou fázi cyklického procesu. Uvnitř konce cyklu potencionálně existuje - nebyl-li celý
                    cyklus prokazatelně neúspěšný - semeno nového začátku. ARCHETYPALIZACE.

    PROGRESIVNÍ HOROSKOP

    Naznačuje vnitřní posun osobnosti pro rok následující po příslušných narozeninách. Využívá symbolického vztahu: 1 den po narození odpovídá jednomu roku po narození. Je to zcela jiná technika - více symbolická - více vyjadřuje pomalý vnitřní vývoj, než vnější události. V horoskopu uvnitř je skutečné postavení planet několik dní po narození, symbolicky však vyjadřuje vývoj po odpovídajícím počtu let.
    Progres 2001 (asi od září 2001 do září 2002 )

    v lednu 2001 přecházela prog. Luna přes váš ascendent, od té doby je v 1. domě
    Průchod progresivní Luny přes ascendent je obzvlášť významný, neboť se často shoduje se změnami v prostředí, nebo se změnou psychologického či fyzikálního vztahu jedince k okolnímu prostředí. tato změna by měla vést k jistému přizpůsobení, snad k přehodnocení intuitivního pocitu identity jedince s novým prostředím, nebo k novému vnímání významu a hodnoty již známé životní situace. Pocit individuální svébytnosti totiž vždy důvěrně souvisí s nejrozmanitějšími druhy úzkých vztahů a svazků, do nichž člověk vstoupil.

    Progresívní Luna v prvním domě nativity:osoba v procesu růstu nebo zrání zažívá zkušenosti, které jí pomáhají stát se touto osobností

    Tento horoskop naznačuje vnitřní připravenost k novým změnám a možná odvážnějším krokům.
    Slunce prochází přes Venuši, možná se učíte být správnou ženou, měla byste dokázat ocenit sama sebe, přehodnotit svá měřítka a své hodnoty.
    Vrcholila kvadratura Slunce a Marsu, to vás nutí projevit svou vůli, aktivně se prosadit.
    Spojení Luny a Saturna vás nutí zbavit se závislostí, spolehnout se sama na sebe.
    Venuše opět představuje řešení, cestu k vlastní rovnováze, péče o své tělesné potřeby a duchovní rozvoj (může to být nějaké cvičení, třeba i jóga)


    PROGRESIVNÍ SOLI-LUNÁRNÍ CYKLUS

    Skutečné fáze luny v období vašeho narození jsou vztaženy (1 den znamená jeden rok) k aktuálnímu období, které určitým způsobem symbolizují. Cyklus od novoluní k novoluní trvá asi 29 let.
    Jsou zde popsány základní zkušenosti, které se váží k určitému období od jedné významné fáze k druhé. Období nelze přesně časově odkrojit, náznaky nového období se mohou objevovat někdy i s delším časovým předstihem.
    Dále je ke každé fázi přiřazen Sabiánský symbol, který může člověku dost napovědět o charakteru a náplni tohoto období.

    Doběžná čtvrť odpovídá březnu 1993 - je to krizové období posledního cyklu, který již skončil

    Poslední čtvrť- Reorientace
    Krize probíhá na úrovni ideálů a ideologie, spíše ve vědomí než v činnosti. Krizi často vyvolává oddanost určitému ideálu. Staré výchozí myšlenky je nutno přinejmenším přezkoumat, možná překročit.
    Tuto fázi je možné považovat za sklizeň tohoto cyklu. Člověk sklízí smysl, pochopení. Měli bychom svrhnout všechno, co do této doby sloužilo svému cíli, a teď už zastaralo. Je třeba vzdát se všeho, co už není v souladu s rostoucím vědomím a chápáním. Problém je rozpoznat, s čím konkrétně se máme rozloučit. Rostoucí vědomí a životní filosofie mohou tvořit základy nového nadcházejícího cyklu. Co to bude, se může projevit v době soli-lunárního sextilu.

    Sabiánský symbol, který se vztahuje k uvedené fázi
(Rak 25):   TVRDOHLAVÝ ČLOVĚK, ZAŠTÍTĚNÝ PROJEVEM VYŠŠÍ MOCI
               Reakce duchovních sil na integraci osobnosti, prováděnou pozitivním působením vůle.
Máme zde člověka, který čelí životním problémům s použitím vůle a pozitivní představivosti. K němu míří letniční sestup moci. Dostává "roucho moci", milost, neboli asistenci Prozřetelnosti, jejímž prostřednictvím se může stát opravdovým vůdcem své kultury.
               Zde jsme svědky více transcendentního vyjádření "úspěchu". Není to pouze vnější úspěch, ale duchovní reakce,
               znamení vnitřní síly a neobyčejného NADÁNÍ

    novoluní - začátek nového cyklu - odpovídá lednu 2001
    Novoluní - Vynoření

    Nový cyklus se objevuje postupně, to, co se snaží rozvíjet, není ještě skutečností, ale jen potencionální možností, na kterou je nutno se zaměřit a ve směru cyklu ji pěstovat tak, aby dozrála. Kromě toho bývá počátek cyklu vždy obklopen "přízraky" minulosti - nedokončenými záležitostmi, škodlivými pozůstatky nebo vedlejšími produkty. Ty je potřeba buď překonat, neutralizovat, nebo včas zahrnout do nově se rozvíjejícího cyklu.
    Často velmi subjektivní a zmatená doba, člověk ještě není schopen přesně pochopit, co se děje, jaký je smysl toho všeho a jaký může být konečný cíl. Takové věci se většinou začnou jevit jasněji až za srpkovité fáze, asi tři a půl roku po novoluní, nebo až po první čtvrti. Je to doba vnitřní reorientace.

    Sabiánský symbol, který se vztahuje k uvedené fázi
(Štír 3):      NA MALÉ VESNICI SE STAVBY NOVÉHO DOMU ÚČASTNÍ VŠICHNI SOUSEDÉ, JE TO SPOLEČENSKÁ UDÁLOST.
                Pocit sounáležitosti, demonstrovaný společným úsilím.
V sousedském životě venkova, zejména tehdy, když se rozvíjel americký Západ, bývala výstavba nového domu (či alespoň jeho hrubé stavby) často přátelským kolektivním podnikem. Noví přistěhovalci nacházeli ve svých sousedech při budování budoucího domova přátelské pomocníky. Touto kolektivní prací se při společném podniku rozvíjel smysl pro sounáležitost a spoluúčast. Domov zůstává "naším" domovem, jeho stavby se však účastní celé společenství a dílo je poznamenáno vstřícností.
                Zde se cit stává aktivitou. Minulost a vzpomínky na ni jsou repolarizovány expandujícim společenským vědomím. Z takové
                aktivity povstane nový smysl pro realitu. Klíčovým slovem je SPOLUPRÁCE.

     srpkovitá Luna - 2. osmina cyklu začíná v březnu 2005
     Srpkovitá Luna - Expanze

     Srpkovitá Luna symbolizuje potřebu mobilizovat sama sebe ve směru k naplnění smyslu celého cyklu. Události směřují k tomu, aby se začal vyjasňovat obecný směr cyklu. Člověk se vynořuje ze subjektivity a může zažít šok s toho, že naráží na "reálný svět". Konfrontace mezi silami představujícími jeho minulost a jeho pokusy o teprve se rozvíjející budoucnost se může projevit velmi ostře. To, co se děje v tomto období je možné považovat za pokus zaměřit tuto konfrontaci na "vymýtání duchů" uplynulého cyklu.
     O něco později by se měl nový životní směr začít stabilizovat, a jako kouzlem se začínají objevovat možnosti rozvoje ve směru nového cyklu. Úkolem tohoto životního období je rozpoznat, k čemu tyto možnosti mají sloužit, a odvážně je zvládnout navzdory "protivenství minulosti".

     Sabiánský symbol, který se vztahuje k uvedené fázi
(Střelec 22): ČÍNSKÁ PRÁDELNA.
                  Používat zvláštností svého rasově-kulturního původu v zájmu přežití a prosperity v cizím prostředí.
V životě je mnoho situací, kdy jedinec zjišťuje, že se svým původem, či svými speciálními zájmy vyčleňuje ze společenství lidí, mezi nimiž musí žít. Přesto však často může svůj původ využít jako hodnotný základ pro přátelské jednání a přijetí v cizím prostředí, aniž by ztratil svůj vlastní přirozený charakter.
                  Ne imitovat způsoby nadřazené skupiny, ale místo toho si uchovat vlastní integritu v situacích, které nepřejí tomu, čím ve
                  své podstatě jsme! Je zde nutné SEBEOVLÁDÁNÍ - a dobrá nálada!