Ukázka osobního horoskopu - žena - údaje o narození záměrně nejsou uvedeny

    Tento text je pouze doplňkem k osobní konzultaci, při které se můžete aktivně podílet na práci s vaším horoskopem, případně k nahrávce na kazetě, na které vám podám vysvětlení a shrnu to důležité, abyste se lépe se v textu orientovali.


    HOROSKOP NAROZENÍ (NATIVITA)


    Ve vašem horoskopu jsou silně zastoupena ohnivá znamení Střelce a Lva. Měla byste mít dost energie a optimismu, dobrou intuici a tvůrčí schopnosti. Určitě se potřebujete trochu předvést, zapůsobit na druhé, šířit své myšlenky a své přesvědčení. Pochvaly a kladné hodnocení živí vaše sebevědomí, snažte se pozitivně přijímat i kritiku.
    Mezi planetami drtivě převažují harmonická spojení, rovnováhu byste měla nacházet snadno, nemáte v horoskopu kvadratury, které by vás nutily stále řešit nějaké krize. O vlastní rozvoj se ale musíte více snažit sama.
    Do některých aktivit možná máte sklon vrhat se trochu bezhlavě, pozor na netrpělivost, to se snažte mít pod kontrolou, výhodou ale zase může být schopnost rychle reagovat a improvizovat.


    ŽIVLY: PSYCHICKÉ FUNKCE

    v horoskopu převažuje ohnivý živel
    OHEŇ: intuitivní typ. Typ s dominantní funkcí intuice. Ohnivá znamení se vyznačují vitalitou a spontánností, jsou dětsky upřímní a mají sklon žít ve světě fantazie, proto jsou přitahováni divadlem. Ohnivé typy mají méněcennou funkci smyslového vnímání a projevují sklon přehlížet reálnou podobu věcí, jen aby se mohli dostat blíže k jejich jádru, možnostem a významu v širších souvislostech. Zajímají se o budoucnost a její nekonečné možnosti. Mají zvláštní cit pro to, co je pod povrchem a umějí to rozpoznat zcela nevědomým způsobem, prostřednictvím náhlého tušení, které mnohdy odporuje všem zjištěným faktům, ale je naprosto přesné. Mají zcela mimořádnou důvěru, že všechno dobře dopadne. Typická radost ze života, vše je jen hra, cílem není výhra, ale potěšení z ní. Bývají věrni své jedinečné duchovní cestě nebo umělecké tvorbě.
    Zápory: Beran je pověstný svým bezohledným individualistickým sklonem vrhat se proti větrným mlýnům ve chvíli, kdy ostatní touží po troše klidu. Lev je znám svým přehnaným egocentrismem a samozřejmým přesvědčením, že když on je miláčkem bohů, nemůže jím být už nikdo jiný. Střelec je nezodpovědný, samé sliby-chyby, má odpor ke každodenní rutině a má sklon k přehánění a podléhání různým dobovým hnutím. Ohnivá znamení mají problém, jak se vyrovnat se skutečným světem. Pokud není možné vypořádání se světem velkorysým stylem, uchylují se do světa svých představ.
    Mohou se prosadit ve světě podnikání, nebo mohou být mimořádně vnímaví vůči hlubším proudům duchovního života.
    Musí se naučit chápat stinné stránky své povahy, aby jeho vize mohly zakořenit v reálném světě a on mohl vytvořit něco hodnotného. Jeho snů je pro svět zapotřebí, ale tyto sny se musí přizpůsobit podmínkám tohoto světa.

    Chybí země: To může způsobit nedostatek zodpovědnosti a stálosti. Kompenzace někdy spočívá v zaměření na detaily. Pro detaily nevidí celek, ale může mít vhled za rámec reality.

    PLANETÁRNÍ KONFIGURACE

    Velký Trigon (Slunce - Luna - Mars): Tato konfigurace většinou spojuje jeden živel, na který je kladen důraz. Oheň.
    Může naznačovat nevýraznost, rozptýlenost, povrchnost, kdy vše jde bez problémů, vše padá samo do klína a tak se může rozvoj osobnosti zastavit. Taková osobnost může mít malý smysl pro realitu, může však být velice citlivá, inspirovaná, vybavená vynikajícími tvůrčími schopnostmi, které můžou být realizovány případnou kvadraturou či opozicí, kterou planety na ní zúčastněné přijímají od planety jiné.

    Velký Trigon je ohnivý: se může vyznačovat energií, optimismem, nadšením, ale i sobectvím a násilím. Zdroj inspirace.

    Trinus a dva sextily (Pluto - Jupiter, Venuše - Merkur, Neptun): schopnost využívat vrozených schopností a senzitivitu. Planeta v ohnisku (Merkur, Neptun) naznačuje formu, jak se bude vztah planet v trinu projevovat navenek. Schopnost vnímat jemné signály, sny, fantazie, porozumění.

    LUNÁRNÍ FÁZE 244,9°
    ubývající: - od úplňku do novu
    Zdůrazňuje růst vědomí, hledání smyslu a významu.

    6. fáze - Příprava setby, od asi 225° do 270°
    Tato fáze znamená přeorientování a revoluci vědomí. Člověka narozeného v této fázi bychom mohli nazvat "rozsévačem vědění", neboť by rád své vědění a ideje, kterých nabyl během života, předal dále, či aspoň předvedl. Rád by na jiné udělal dojem nebo je k něčemu inspiroval. Chtěl by ovládat dav, ale opačně se může též nechat ovládnout psychologií davu.
    doběžný trigon se vyznačuje vyrovnaností, přičemž je zde kreativita doprovázena hlubokým, intuitivním celistvým pochopením.

    BOD ŠTĚSTÍ
    ukazuje, jak se osobnost projevuje, jak nejjednodušším způsobem může dojít k naplnění osobnosti, způsob, jak dojít štěstí.

    Bod štěstí v devátém domě
    Tato pozice bodu štěstí zdůrazňuje tendenci hledat štěstí v procesu vlastního růstu. Takovéto procesy ale mohou být založeny buď na egocentrické, tvrdošíjné ctižádosti, nebo na hlubokém studiu smyslu sociálních a psychologických zákonů. Může ukazovat na touhu po dalekých cestách, objevování "způsobu života jiných lidí". Může vést ke snaze ztratit své já v silném náboženském hnutí, v transcendentní sféře bytí.

    Bod štěstí v Beranu
    Snadnost fungování a štěstí se dostavují s tím, že se budeme cvičit v iniciativě a přesvědčivě se pohroužíme do zkušeností. Člověk by se měl nechat vést intuicí a dívat se na sebe jako na iniciátora nových sociálně-kulturních impulsů. Má sklon ztotožnit svou osobnost s takovýmto tvůrčím impulsem. Pokud je tato cesta zablokována, bude frustrova-ný a nešťastný.

    LUNÁRNÍ UZLY: DRAČÍ HLAVA A DRAČÍ OCAS - obecný popis
    Dračí hlava a Dračí ocas tvoří osu, která prochází středem horoskopu.
    Severní, vzestupný uzel, neboli Dračí hlava, naznačuje cíl našeho individuálního celistvého vývoje. Jižní, sestupný uzel, neboli Dračí ocas, naznačuje překážky, jež novému vývoji klade setrvačnost minulosti. Představuje tu část každého z nás, ke které bychom se rádi vrátili, cítíme-li se v životě ohroženi. Vyjadřuje minulost, ke které se už nemáme obracet a s kterou se musíme rozloučit. To, co bylo pro nás jednou dobré, nemůže být dobré navždy.
    Lze to vidět i tak, že Dračí hlava symbolizuje to, čím se živíme (materiálně, psychicky, duchovně), a Dračí ocas to, co kolem sebe šíříme.
    Cesta by měla vést od zkušeností známých a osvědčených, které už ztrácejí na významu (Dračí ocas), k novým, ještě nezažitým, které nás ale povedou dál ve vývoji (Dračí hlava). Dračí hlava vypovídá o tom, kde a jak se člověk nejlépe seznamuje a dostává do kontaktů, Dračí ocas vypovídá o způsobu opouštění vztahů.

    Dračí hlava VI. dům Přináší nutnost tvrdou prací zvládnout techniky, vyrovnat se s  osobními krizemi. Musí přijmout zodpovědnost za svou pozemskou existenci. Tělo vyžaduje péči a ohledy.

    Šipky naznačují směr odkud kam by měl člověk směřovat.
    Směr XII.                 --> VI.dům
    oběť pro lidstvo          --> práce
    odříkání                      --> tělesné potřeby
    mystická pohrouženost --> výkon
    odloučení od světa       --> rytmus dne
    sen                            --> skutečnost
    oddání se osudu          --> konkrétní řešení

    Dračí hlava ve Střelci
    Měli byste zaměřit svůj zájem na psychologii, cestování. Vaše dennodenní činnosti vám neponechávají žádný čas. Možná byste měli více studovat.

    Šipky naznačují směr odkud kam by měl člověk směřovat.
    Směr Blíženci --> Střelec
    myšlenka         --> ideál
    komunikace     --> cesta do dálky
    intelekt           --> duch
    chytrý             --> moudrý
    věda               --> filosofie
    učitel              --> guru
    informace        --> víra
    sděluje            --> káže, poučuje
    zvědavý           --> plný naděje
    praktický          --> sentimentální

    VZTAH SLUNCE, MERKURA A VENUŠE

    Merkur - Prométeus: vychází před Sluncem
    Nezávislá, intenzívní, intuitivní, a inspirovaná mysl zaměřená na budoucnost, která reaguje vyrovnaně na požadavky života.

    Merkur sex. Venuše: myšlení vhodné pro týmovou práci, ale snadno ovlivnitelné spolupracovníky

    Venuše - Večernice:
    emoce bývají intenzívní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední, slouží k hodnocení činů a událostí z hlediska estetického a etického. Večernice bývá znakem životní moudrosti a dospělosti, jindy naznačuje citový život spoutaný tradicí nebo duchovními hodnotami. Ryzí a čisté úmysly vedené zevnitř, ne intelektem. Při dlouhodobém stresu a frustraci mohou emoce vybuchnout.

    ÚKOL NAZNAČENÝ ASCENDENTEM A DESCENDENTEM

    Ascendent je ve znamení Lva,
Já je vůči světu hrdé a autoritativní, lze vycítit touhu druhé komandovat. Ale Ty není podřízený, ale rovnoprávný partner. Já se musí vydat na nové duchovní cesty. Pustit se do reforem a probudit intuici, aby bylo získáno Ty.

    PLANETY VE ZNAMENÍCH naznačují typ energie nebo činnosti, jako hnací motor k čelení zkušenostem symbolizovaným příslušným znamením. Projevy jsou zřetelnější v mládí nebo u dosud nedostatečně rozvinutých osobností.

    PLANETY V DOMECH naznačují nejjednodušší způsob, jak by měl člověk přistupovat k problému, prožívat nebo čelit zkušenostem. Přibývá na významu s postupným vyspíváním a zdokonalováním dané osobnosti.

    Slunce ve Střelci:
spojuje neklid proměnlivého znamení se sebedůvěrou ohně a moudrostí Jupitera. Dává expanzivní, nespoutanou povahu. Abstrakce, vyšší myšlení, filosofie, náboženství, věda, inspirace, idealismus, sport, pokus o syntézu, hledání univerzálních zákonů, slučuje jednotlivosti a skládá je do systémů, to udržuje útvary pohromadě, exotika, cesty.
    Chápu - přeháním
    + přímost, nadšení, upřímnost, idealismus, štědrost, odvaha, spravedlnost, blahosklonnost, dobrodružnost, ušlechtilost, tolerance
    - přehnaná důležitost, chlubivost, žvanivost, přehánění, nadměrná horlivost, neopatrnost, nedostatek mírnosti a taktu, tupost.
    Vynikající učenci, filosofové, právníci, religionisté, ale i cestovatelé a sportovci, lovci, chovatelé psů a koní, podnikatelé, publicisté, reklamní agenti, zábavní průmysl, spisovatelé, politici.
    Opět rozporné znamení, které potřebuje společnost, společenství a systém a naproti tomu osobní svobodu, nezávislost. Proto se ve společnosti snaží najít takové postavení, které mu zajistí jak osobní nezávislost, tak i pocit bezpečí ve skupině, v systému. Má vysoké ideály, na které neustále míří. Jsou to mravní a filosofické principy, které jsou trochu odtrženy od praktického a reálného světa.
    První typ Střelce je nezávislý, milující svobodu, nerad se podřizuje a není na něj spolehnutí. Je proměnlivý a nestálý, šťastný v každé nové situaci, kterou zažívá.
    Druhý typ se úspěšně zařadil do společnosti, podřídil se jejím ideám a bojuje za svou víru, ideu a filosofii. Někdy velice vehementně.
    Střelec velice touží po poznání, které naplňuje pomocí cestování do dalekých zemí. Je-li negativní, pak je příliš nepraktický, dogmatický až fanatický, prosazuje své ideály za každou cenu, je odtržený od reálného světa. Pak nemá ani obchodní a podnikatelský talent.

    Slunce v 5. domě:
    V 5. domě je postavení Slunce velmi silné, neboť je to jeho přirozené působiště. Lidé s tímto postavením získávají pocit identity, moci a životního smyslu zapojováním se do činností, které jim přinášejí radost ze života. Potřeba sebevyjádření úzce souvisí s fysickým a duševním zdravím:
    Jejich život je tím bohatší, čím víc mají koníčků a sportovních zájmů a čím víc si dopřávají rekreace, návštěvy divadel, uměleckých galerií atd.
    Lidé s tímto postavením mají v sobě "hravé dítě", které touží se projevit. Ať už jsou jejich tvůrčí schopnosti jakékoli, tito lidé mají většinou pocit, že to, co dělají, mohou dělat ještě lépe.
    Milostná dobrodružství dávají těmto lidem pocit, že žijí naplno a jsou jedineční. Plození dětí je další způsob, jak si posílit sebevědomí a dát najevo svou sílu a moc. Skrývá se v tom však nebezpečí, že rodič s tímto postavením se může pokoušet žít svůj život prostřednictvím svých dětí a přenášet na ně svou vlastní neuspokojenou touhu po vyniknutí a společenském uznání.
    Touha být středem pozornosti se se Sluncem v 5. domě stupňuje, a ti, kdo mají toto postavení, nedokážou mnohdy tolerovat situace, kdy pozornost všech lidí není upřena právě na ně.
    Slunce může - ale nemusí- naznačovat uměleckou tvůrčí sílu a spontánnost v sebevyjádření. Životní síly mají tendenci projevovat se v dobrodružných a snad spekulačních akcích, které jsou obvykle naplněné emocionálním obsahem, často však také egocentrické, pak jsou výrazem vnitřního tlaku, který se zdá být nesnesitelný. Může přitom převládat motiv lásky, může však také jít o silnou touhu po využívání moci a po vůdčím postavení, zejména v situacích, které vyžadují silnou vitalitu.

    Luna ve Lvu: dramatické vyjadřování citů, štědrost, tvořivost, touha po rozkoši, touha po moci, potřeba vzbuzovat pozornost, sklízet chválu, poctivost, romantičnost.
    Strach z kritiky a neschopnost tuto kritiku přijmout. Je důležité dostávat zpětnou vazbu, přijímat ji a chovat se podle ní.

    Luna v 1. domě:
    V závislosti na znamení, v němž je umístěna, Luna zintenzivňuje emocionální, instinktivní a citové reakce člověka. Pokud její vliv není silně modifikován zbývajícími aspekty horoskopu, vyzařují lidé s tímto postavením lunární vlastnosti - vnímavost, citovost a jistý druh dětské otevřenosti, která působí přitažlivě.
    Mají téměř "radarovou" schopnost vnímat signály, které k nim vysílá okolní svět. Tyto signály si však často vykládají příliš subjektivně. Jsou natolik ponořeni do svých vlastních potřeb, citů a emocionálních komplexů, že nejsou někdy s to vůbec vnímat okolí nestranně. V krajním případě se starají jen o své vlastní zájmy a pro ostatní jsou schopni se angažovat pouze tehdy, když to přinese prospěch i jim.
    Luna v 1. domě nicméně poskytuje lidem s tímto postavením téměř "přírodní" inteligenci, která vždy přesně ví, co je třeba udělat v určité situaci. Mohou "mít nos", když jde o vystižení vhodné příležitosti, "cítit" ve vzduchu nebezpečí nebo "slyšet trávu růst".
    Vysoká vnímavost k prostředí, přístupnost k dojmům, proměnlivé nálady, citová nevyrovnanost, imaginace, plachost
    Pro ženu může být zkušenost mateřství rozhodující pro celý další život. Potřeba důvěry v mateřskou osobnost

    Merkur ve Střelci: nezávislé, pokrokové, poctivé, přímé až neomalené myšlení a vyjadřování, výmluvnost, teoretické zaměření, smysl pro humor, není úzkoprsý, mnohdy roztržitý, pro velké ideály mu unikají důležité věci, touha po vzdělání a poznání

    Merkur v 5. domě: Sebe a své okolí si uvědomuje prostřednictvím tvůrčí činnosti, koníčků a nejrůznějších druhů rekreace. Dobře se učí, komunikuje a šíří myšlenky. Rád luští křížovky a hádanky, hraje šachy, nebo jinak využívá svůj důvtip. Oblíbené jsou sporty jako atletika, gymnastika, košíková atd.
    Potřebuje neustálou změnu i v milostném životě. Někdy zvládá i více vztahů najednou.
    Vztah rodičů a dětí se rozvine plně až později, kdy spolu mohou vést hovory na závažnější témata. Předpoklady pro povolání učitele nebo vychovatele.
    Literární nadání a schopnosti vyjadřovat vlastní citové impulsy formou sdělitelnou jiným lidem. Duch poháněný emocemi a egocentrismem.

    Venuše ve Vodnáři: odstup, odloučenost, nestrannost, platonické kamarádské vztahy, stádnost, demokracie, liberální hodnoty, chlad, lhostejnost, netečnost, nerad bývá svázán, zvraty v  lásce.

    Venuše je na descendentu, na rozhranní 6. a 7. domu, proto může působit v jednom z nich nebo v obou.
    Venuše v 6. domě: rád uklízí, zamilovává se do spolupracovníků a má rád rituály každodenního života. Zdokonaluje své vrozené vlohy, schopnosti a dovednosti.
    Pozorný vztah ke svému zdraví. Je schopen vykonávat práci s mimořádnou přesností a se smyslem pro detaily.
    Láska k práci, touha být užitečný, shovívavost, milosrdný samaritán, práce na uměleckém nebo estetickém poli, v módě a odívání, oceňuje služby poskytované i přijímané.
    Venuše vyzařuje do zkoušek, které přináší doba přechodu, vřelou naději a víru, neboť kritické stádium mezi dvěma stavy lze snáze pochopit na základě smyslu celého procesu existence. Služba může být prodchnuta láskou, pracovní rutina vzájemným pochopením mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Citový život žáka se může soustředit na mistra a může být skutečně obětován. Obvykle podmíněno těžkým překonáním vlastního já a změnou citové polarizace.

    Venuše v 7. domě
    Ti, kdo mají Venuši v 7. domě, přenášejí své představy o ideálním příteli a o tom, co je krásné, na své partnery a na ty, s nimiž se stýkají. Cítí se doopravdy živí, šťastní, spokojení a celiství, když se angažují v nějakém vztahu. Svou vlastní krásu a hodnotu mohou nejlépe prožít, když ji vidí zrcadlit se na druhém člověku.
    Jako všechno v životě, má však i toto své plus a mínus. Jestliže se na někoho díváme růžovými brýlemi, je pravděpodobnější, že se nám ukáže ze své lepší stránky. Žádný partner však nedokáže žít trvale na úrovni, jakou po něm požaduje Venuše v 7. domě. Nikdo není pouze Venuší, a tak nutně nastane chvíle, kdy udělá něco, co není zrovna krásné nebo milé, a to je pak příčinou zklamání a kritických výhrad.
    Sedmý dům naznačuje, jaký máme vztah ke společnosti. Odráží se tu rovněž, čím dokážeme obdarovat druhé, například takovými dary, jako je umění, diplomacie a móda.
    Zde může Venuše skutečně zazářit, může však také vyžadovat, abychom v každém intimním vztahu hledali jeho nejhlubší smysl a jeho základní hodnotu. Kvalitě vztahu může být přisuzován větší význam než osobě partnera. Bez vztahu by však byl život pustý.

    Mars v Beranu: energie, dynamika, rozhodnost, odvaha, síla, průbojnost, rázné činy, vznětlivost, sexuálně dynamický, nemá rád každodenní rutinu a ustrašenost, soutěživost a agresivitu mohou využít ve sportu

    Mars v 10. domě: předznamenává ty nejvyšší ambice. Chce působit dojmem síly, moci a rozhodnosti při sebeprosazování, a proto si volí povolání, v nichž tyto vlastnosti může uplatnit. Chce uskutečnit něco pozoruhodného a záslužného.
    Význam ve vztazích mezi matkou (nebo otcem) a dítětem. V kladném případě má matka podnětný a povzbuzující vliv a slouží jako příklad. Nebo může matka působit ctižádostivým a podrážděným dojmem, přičemž dítě vyrůstá v obavách z jejích agresivních projevů. To může v pozdějších letech ovlivnit způsob, jak se dotyčný chová k lidem. Buď se musí všemi silami prosazovat nebo neustále zápasit o vymanění z podřízeného postavení. Později si může s matkou vyměnit role.
    Ctižádost, neodbytnost, ambice, touha dosáhnout nejvyššího postavení, energie vynakládána na veřejné účely. Úspěchů dosáhne především iniciativou, odvahou a vírou.

    Jupiter ve Vodnáři: tolerance, humanismus, veřejné blaho, revolucionář, kterému může scházet smysl pro realitu

    Jupiter v 7. domě: Problémy se zálety a žárlivostí. Role mezi partnery se mohou i střídat. Klasické dilema mezi svobodou a věrností. Touha po nezávislosti, přitom silná potřeba bezpečí. Měli by se s partnery dohodnout na tom, že každý z nich má své zájmy přesahující rámec jejich vztahu.
    Může také očekávat od partnera, že mu splní všechna přání. Pak bývá zklamán, pokud k tomu nedojde.
    Jupiter zde podporuje sociální a komunální kontakty jako přirozený prostředek rozšiřování životního horizontu.
    Výjimečná, pozoruhodná osobnost, šťastné manželství, bohatý citový život, partnera štědře zahrnuje svými city, porozumění pro meziosobní vztahy, náklonnost k lidem.

    Saturn v Raku: bezpečí, věrnost, oddanost rodině, vlasti, národu, firmě, obrana, pocit viny, sebelítost.
    Ukrývá city. Neměl by reagovat příliš emocionálně, ale měl by reagovat alespoň nějak! Měl by projevovat péči i to, že sám péči potřebuje. Vytrvale, nenechat se odradit zápornou reakcí okolí.

    Saturn ve 12. domě: obává se toho, co se skrývá pod povrchem jeho vědomí. Kdyby se přestal kontrolovat, zaplavily by ho emoce. Potlačuje pudy, sklony a touhy, které považuje (on nebo společnost) za nepřijatelné. Trpí pocitem viny nebo zoufalství. Musí se spřátelit s tím, co dosud odmítal, aby získal ztracenou rovnováhu. Může mít hluboce zakořeněné psychické úzkosti, způsobené už problémy matky v těhotenství.
    Pocity viny a přehnané zodpovědnosti za ostatní. Pracuje v ústavech, kde se pečuje o lidi v nouzi. Nebo sami ve věznicích a nemocnicích.
    Může mít hrůzu z intimity. Příčinou bývá strach ze ztráty vlastní identity.
    V kritických situacích může pomoci uznání přirozených hranic jedince, přijetí povinnosti a odpovědnosti, zdravý úsudek atd. Navázat kontakt s moudrostí nevědomí a nechat se jí vést. Zaujme-li čistě materialistický přístup k životu, může to mít neblahé důsledky.
    Musí překonat strach vstoupit do oblasti nevědomí. Vydá-li se na tuto cestu sebepoznání, jeho úsilí bude odměněno.
    Opatrnost, zodpovědná postava, která stojí v pozadí, výzkumy, instituce, odloučení nebo osamělost, chronická nemoc.
    Vyjádření podvědomých obrazů, nebo vnitřního tlaku konkrétní, viditelnou či slyšitelnou formou. Z psychické nejistoty vzejde touha po všem, co by zmatenému vnitřnímu životu dodalo řád a stabilitu. Zdůraznění významu vyrovnání se s  "nedokončenou záležitostí" z minulosti.

     Uran ve 4. domě: ocitá se mimo tradiční biologická pouta rodiny. Klade si otázku svého skutečného původu, rodina mu neposkytuje pocit sounáležitosti. Potřebuje hodně prostoru a svobody. Zdráhá se zapustit kořeny. Uranský otec nebo matka. Nekonvenčnost. Identitu hledá mimo rodinu. Obava ze samoty.

    Neptun v 5. domě: poskytuje bohatou představivost, tvořivost a přirozenou schopnost vyjadřovat své city spontánní formou. Na druhé straně je nucen vyhovovat přáním druhých a vzdát se svých záměrů. Pokud se vzdá toho, co zrovna jiný potřebuje, muže to přinášet radost a uspokojení.
    Čím víc vyhledává potěšení, tím víc mu uniká. Výraz svým citům a emocím a představivosti dodává tvůrčí činností. Milostné vztahy prožívá naplno. Neptun může milostné vztahy komplikovat.
    Oběti se mohou týkat dětí. Omezování rodičovskými povinnostmi. Děti si může idealizovat. Měl by jim umožnit žít si podle svého. Zkušenosti s dětmi přinášejí duchovní růst.
    Při nepříznivých aspektech se nepouštět do hazardních her a finančních spekulací.
    Přitahují velká dobrodružství a neodůvodněná rizika. Hudební či divadelní nadání, snadná cesta k milostným zkušenostem. Možná se pokusí zapůsobit na své společenství tím, že mu dá, co si žádá, místo aby se projevila ve své vlastní, osobité pravdivosti.

    Pluto ve 3. domě: hluboké, pronikavé a ostře rozlišující myšlení. Zájem o mimosmyslové vnímání a tabu témata. Výzkumné práce nebo hloubková studia. Většinou umí vládnout slovem. Může mít ostrý jazyk a odhalovat soupeřovy slabiny. Myšlenky mohou být destruktivní. Někdo raději nemluví, aby neřekl něco nepatřičného. Někdo skrývá, co si myslí, aby neodhalil své zranitelné místo.
    Může pociťovat vinu za své špatné myšlenky. Problematické vztahy se sourozenci.
    Může ovlivnit chování jiných.
    Schopnost smysluplně jednat se svým okolím, inteligence a nadání k předávání informací

    ASPEKTY - VZTAHY MEZI DOMY

    Opozice mezi 4. a 10. domem:


    Zde může dojít ke konfliktu mezi tíhnutím k domácímu a rodinnému životu a snahou odpoutat se od rodiny a vybudovat si společenské postavení. Muž, který se věnuje své kariéře, nemá obvykle čas na rodinu, ani čas zamyslet se nad svým životem. Žena se může dostat do rozporu s rolí ženy a matky, neboť zároveň touží po naplnění ve svém povolání.
    Rodinné prostředí v době dětství podmiňuje způsob, jakým se v dospělém věku chováme na veřejnosti. Pokořované dítě nebude příliš platným členem společnosti. Odmítané dítě bude v dospělém věku "chtít všem ukázat". Rozmazlené dítě bude postrádat patřičnou odvahu a schopnost opustit rodinu a prosadit se ve světě.

    VZTAHY MEZI PLANETAMI

    V této kapitole jsou popsány vzájemné vztahy mezi jednotlivými planetami. V obrázku jsou znázorněny čárami uprostřed kruhu. Tenké čáry jsou převážně harmonická spojení, jejich působení je snáze prožívané, nepůsobí většinou konflikty. Mohou však sklouznout k pasivitě a nemotivují k vývoji. Tlusté čáry (disharmonické aspekty) v sobě nesou napětí, zde je nutné více pracovat na tom, abychom spojení obou planet pozitivně využili. Krize a střety, které tato spojení přináší nutí člověka řešit situaci a vyvíjet se.
    Proto jsou v textu obsažené jak pozitivní, tak možné problematické projevy každého spojení. Měly by vás inspirovat k hledání vlastního optimálního přínosu.


    Slunce - Luna trinus - harmonické spojení obou sil
    Vlastnost spojení: Subjektivní existence
    Luna a Slunce, dva hlavní životní symboly, spojují prapůvodní mužský a ženský princip, vědomé bytí a instinktivní cit. V jejich setkání splývá aktivní jádro a vůle k životu s živoucím rytmem a citovou reakcí na vnější svět. Toto spojení vyjadřuje naši zkušenost s mužstvím a ženstvím, tak, jak se utvářela v prvních dnech a rocích našeho života pod vlivem otce a matky a jejich vzájemným vztahem. Aspekt Slunce a Luny popisuje, jak člověk v nejútlejším dětství subjektivně vnímal své rodiče (tím však nepopisuje jejich konkrétní osobnosti).
    doběžný trinus se vyznačuje vyrovnaností těchto dvou sil, přičemž je zde kreativita doprovázena hlubokým, intuitivním celistvým pochopením.

    Slunce - Mars trinus - harmonické spojení obou sil
    Vlastnost: Bojovné jsoucno, mužnost
    Tento člověk oplývá rozhodností, vůlí a chce prosadit svou vlastní osobnost. Jeho podnikavost a činorodost je obrovská. Jeho rozhodnutí se dějí rychle a spontánně, neboť jsoucno, spojené s pudovou energií nemá čas ani chuť se zdržovat či ohlížet zpět. S neohlížením se zpět je pak také spojena "bezohlednost". Pro tohoto člověka bude důležité, aby měl cíl před očima. Energie, která vede k tomuto cíli, je přítomna a tím i příslušný výkon. K tomu se pojí pocit oprávněnosti vlastního jednání.
    Avšak této energie může být příliš mnoho; jindy množství energií nemusí být ve vzájemném souladu: pak je důsledkem tvrdohlavost, uspěchanost a tendence k hádkám, což může vést i k podlomení zdraví. Toto spojení podporuje sexualitu, zvláště u muže.
    Člověk s tímto spojením bude mít v životě za úkol, aby svou energii a pudy pokud možno vědomě řídil. Možná, že by mu prospělo, kdyby vyhledal činnost, kde bude moci svou tělesnou energii "vyřádit", jako např. ve sportu nebo tělesné práci. Rovněž tak se uplatní dobře tam, kde bude požadován podnikatelský duch, rychlé reakce a okamžitá řešení.

    Luna - Mars přesný trinus - harmonické spojení obou sil
    Vlastnost: Citová vznětlivost, nevědomá reakce
    Dravá síla potkává svět instinktů. Luna, vládkyně ve vodním živlu, je "rozehřátá" Marsem, city člověka jsou vzrušeny. Mars je akcí, Luna reakcí. Patrně bude vydávání energie u tohoto člověka více než u jiných lidí řízeno jeho nevědomým postojem. Lunární síly, které podléhají neustálé změně, budou přecházet střídavě vlnami horka a chladu, stejně tak citové projevy a reakce, které mohou mít cholerické zabarvení. Záleží na vývoji člověka, jak takto naladěný citový život zpracuje.
    Harmonicky se projeví toto spojení jako energické prosazení toho, co člověk cítí a nevědomě požaduje. Bude rychle reagovat a jednat "automaticky" a bez váhání: můžeme to nazvat improvizační talent. Bude-li od toho, co právě chce, odváděn, může se příslušně projevit jeho cholerický temperament. Do jisté míry může mít jeho chování něco dětinsky-naivního: jsem prostě takový. Tento člověk by rád neustále něco podnikal a za něčím se honil, neboť je to jeho vnitřní potřeba a ta je pro něj důležitá. A tak, aniž by měl špatný úmysl, není většinou schopen se zabývat tím, co jiní cítí a požadují.
    Obtížnější stránka tohoto spojení se bude projevovat určitou nevypočitatelností v tom smyslu, že tento člověk půjde pudově za prosazením svých požadavků. Protože Luna se neustále mění a tím i nálada tohoto člověka, bude pro jiné obtížné poznat, jakým směrem se právě dalo jeho "instinktivní prosazení" vlastní osoby. Může být agresívní a zlostný, avšak jeho zlost bude prchlivá a rozplyne se, aniž by se trápil tím, jestli se někoho mezitím dotkl nebo ne. Bez cílů a očekávání nemůže být a bude se snažit jich dosáhnout, přičemž každá zábrana může znamenat "výbuch".
    Jeho úkolem bude patrně to, aby si své neuvážené jednání uvědomil. Bude důležité, aby pochopil, že je vybaven množstvím energie, kterou se může dotknout ostatních. I když si myslí, "nemyslel jsem to nijak zle", jsou to ti ostatní, kteří jsou vystaveni jeho chování a ne všichni jsou ochotni okamžitě na to zapomenout.

    Merkur - Venuše sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Umělkyně, harmonie slova
    Merkur je myslící princip, rozum, Venuše vnímá a posuzuje, co je krásné či nepěkné a hledá vyváženost k disharmonii. Ve vzájemném spojení je Venušina část prozářena inteligencí, což přináší smysl pro umění a formu, takt, ohled a dobré společenské chování, neboť Venušina estetičnost je zde vědomě prožívána.
    Z druhé strany se k myslící části připojuje nová úroveň: smyslový požitek a estetika. Výsledkem je "harmonie slova", tedy spisovatelské umění a "moudrost vyjádření", čili diplomacie.
    Toto spojení obdarovává člověka půvabem a smyslem pro krásu a určitou lehkostí vyjadřování.
    Toto spojení v sobě nenese mnoho konfliktů. V obtížnějším případě má daný člověk co činit s určitou bezcílností (neboť Merkur se zajímá o příliš mnoho věcí a Venuše nemá sílu činu, je spíš pohodlná) nebo samolibostí. Někdy může kolísat mezi účelovostí a smyslem pro harmonii; v tomto případě by mohlo být jeho úkolem přivést je do souladu.

    Merkur - Jupiter sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Zdravý lidský rozum
    Jupiter a Merkur reprezentují rozum a filosofii, chytrost a moudrost. Merkur zde funguje ve smyslu počítače, který je ve službách jemu nadřazené vyšší moudrosti.
    V pozitivním smyslu se bude brát myšlení filosofickým směrem, daný člověk se bude řídit zdravým rozumem, bude moudře řešit denní úkoly, což bude často odměněno úspěchem. Jeho myšlenky a jeho intelektuálská činnost půjdou stejným směrem, jako tradice a etika. Optimismus, sympatické vyzařování osobnosti a víra, že to, co dělá, má správný účel, bude budit sympatie. Zdravý lidský rozum bude převládat.
    V negativním smyslu může vést toto spojení k velikášství a přehánění. Jupitera nezajímá zabývat se detaily, pro něj je důležitější, aby "si nezadal" a tak může být v oblasti myšlení ledacos přehlédnuto. To může způsobit potíže zvláště při důležitých rozhodnutích. Jeho sliby mohou být velkorysé, aniž by se staral o jejich splnění. Merkur by chtěl analyzovat a popsat jednotlivosti, Jupiter se dívá na vše v celistvé souvislosti. Je možné, že si daný člověk udělá svůj úsudek a myslí si, že on sám ví všechno nejlépe. Pří tom klame sebe i ostatní. Úkolem tohoto člověka by mohlo být, aby se snažil tendence obou planetárních sil aspektu spolu spojit a aby své závěry, o jejichž správnosti je přesvědčen, ještě jednou ověřil.

    Venuše - Jupiter konjunkce
    - společné působení obou planet, vzájemné propojení funkcí

    Vlastnost: Štěstí, růžové brýle
    Podle tradiční astrologie se zde spojují dvě planety, které přinášejí štěstí. Venušinou starostí je, aby spokojenost a harmonie byly součástí všedního dne, Jupiter se snaží o "velké štěstí". Při tom se Jupiter stará o správnou míru, neboť pocit štěstí nenajdeme v maximu, ale v optimu.
    V pozitivním smyslu přináší tento aspekt milé a přátelské chování, velkorysost a dobré společenské způsoby. Tento člověk se bude snažit, aby kontakty s jinými osobami, včetně partnerství, byly harmonické, trvalého rázu a podle jeho představ. Oblíbenost u svého okolí mu opravdu přináší pocit štěstí a spokojenosti. Jeho požadavkem bude žít v harmonickém prostředí. Disharmonie a vulgarita ho budou odpuzovat a on se jim bude snažit vyhnout, nebude však proti nim bojovat (nebude-li mít jiný bojovný aspekt v horoskopu). Toto spojení bude podporovat smysl pro umění.
    Venuše znamená lásku, Jupiter rozšíření a naplnění. Proto může aspekt Venuše a Jupitera svádět též k přehnanému "plnění sebe sama", k jídlu a pití, a to zejména tehdy když je Venušina strana tohoto spojení zanedbávána, tedy chybí-li mu láska. Jiné disharmonické vyjádření této vazby by mohlo být ve velkých a zcela nereálných nadějích a v příliš samozřejmém očekávání štěstí. Aby dosáhl uznání a aby se zalíbil, může tento člověk více vydávat než přijímat a jeho velkorysost se tím může vyvinout v rozhazovačnost. Proto by mohlo být jeho úkolem, aby příliš růžové brýle, kterými se divá na svět, trochu protřel, a aby se snažil správně ocenit jak sebe sama, tak i své bližní.
    Láska a umění pomáhají dávat životu smysl a tím též pocitu štěstí člověka.

    Luna - Uran sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Nevypočitatelné city
    V kladném případě bude tento člověk velmi proměnlivých nálad. Uranská intuice mu pomůže vnímat citovou atmosféru okolí a její sympatické či nesympatické vlnění. Od tohoto vlnění bude závislá jeho nálada. Je zcela možné, že u něj převládnou sympatie k nemožnostem, bláznivostem nebo neobvyklostem. Jeho citový život se bude podobat tomu, čemu se naučil v dětství: bude nevypočitatelný a extrémní. Jeho domov bude někde "na cestě ke svobodě". Tento člověk se nebude chtít příliš vázat, ale bude ochoten také jiným dopřát dostatek svobody. Bude příjemným a tolerantním kamarádem, u kterého však patrně platí: sejde z očí, sejde z mysli.
    V jiném případě však tyto vlastnosti mohou být tak extrémními, že touha po spojení s partnerem či partnerkou nedojde splnění, i když si myslí, že by si to přál. Je možné, že bude tuto skutečnost svádět na osud a hledat chybu u jiných. Musí si však uvědomit, že patrně svými neovladatelnými city mnohé odrazuje, navíc, že sám nevědomě vyhledává takové osoby, které žijí stejně extrémním citovým životem jako on sám. V zásadě bude citům nedůvěřovat, a sice jak vlastním, tak cizím. Bude se cítit doma všude a nikde a má-li svůj domov, bude mít potřebu kdykoli odcházet a přicházet.
    Jeho úkol spočívá v pochopení vlastního citového života a ve snaze přivést do svých citů určitou porci disciplíny. Na druhé straně však musí počítat se životem plným změn a naučit se s tím zacházet.

    Merkur - Neptun konjunkce
    - společné působení obou planet, vzájemné propojení funkcí

    Vlastnost: Vnímání nehmotného světa
    Individuální myšlení se setkává s nehmatatelným světem. Lidský duch se dostává do nekonečné mlhy nejasných citů. Neptunský svět je záhadným světem, plným skutečností, které nevyžadují rozum, ale cit. Přidruží-li se však přesto k nim rozum, bude se daný člověk snažit tento svět pochopit, což znamená, chopit se něčeho, nebo uchopit něco, co je vlastně neuchopitelné a nepochopitelné.
    Člověk s tímto spojením se bude vyznačovat schopností nemyslet v pojmech, ale v obrazech. Tajemný svět, plný fantazií a inspirací, se bude před ním otvírat ve vědomé obraznosti. Chceme-li se sami pokusit tímto způsobem myslet, představme si prostor, plný myšlenek, citů, fantastických obrazů, tajemných věcí a barev ve všech odstínech, kde mají myšlenky obrovskou možnost inspirace; mohou sáhnout po něčem z této obrovské barevné palety a přivést to do vědomí, kde tomu člověk může dát myšlenkovou či uměleckou formu. Člověk s tímto spojením se může stát prostředníkem mezi reálným a tajemným světem, může tedy mít i smysl pro okultní vědy. Rovněž tak v mezilidských vztazích je schopen přenést se myšlenkami "do prostoru jiné duše" a pochopit, po čem tato duše touží, co cítí a jak se cítí. Tento člověk bude schopen její stav vyjádřit; může to být vyjádření slovy i nonverbálně; tento druhý způsob bude pro něj často velmi významným a používaným komunikačním prostředkem.
    Žije-li člověk tuto vazbu disharmonicky, může se stát nejasným, co vlastně míní. Jeho fantazie může být klamná, nic v ní není nemožné; svými přáními a představami se může dostat do iracionality a tak často nedokáže jasně rozlišit pravdu od iluze.
    Komunikace s ním se může "utopit" v dlouhých a nejasných výkladech, připomínající plavbu v nekonečném moři. Vztah snů a přání tohoto člověka k povinnostem všedního dne nemusí být vyvážený
    Člověk s vazbou Merkura s Neptunem bude jistě v reálném světě donucen své myšlenkové souvislostí přezkušovat a ptát se sám sebe, kde končí fantazie a kde začíná realita. Asi by bylo pro něj dobré, kdyby své činnosti volil v oblastech, kde se dají vlastnosti tohoto spojení využít, jako například v oborech umění (v malování nebo psaní či vyprávění fantastických příběhů), esoteriky nebo psychologie.

    Merkur - Pluto sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Síla slova
    Člověk, který má ve svém horoskopu vazbu Pluta s Merkurem, se musí ponořit do tohoto světa: praktický rozum bude obohacen o citové hloubky. Jak se bude tato vazba projevovat, závisí značně na jeho výchově v raném mládí. Patrně byl ze strany rodičů či učitelů důrazně poučován, že jisté věci "si nesmí myslet nebo říkat" a jiné zase "si má myslet čí říkat", až se naučil spojovat moc s myšlením a komunikací. Na druhé straně se v něm probudil zájem o to, co se nemá, co je tajemné, či skryté. Jeho myšlenkové nitro si můžeme představit jako detektiva, který stále hledá tajné, ukryté a zakázané věci či události a chtěl by se dopídit pravdy. K tomu je ochoten použít všech prostředků.
    Harmonická stránka aspektů Pluta s Merkurem dodává myšlení intenzitu a zvídavost dovědět se to, co ostatním zůstává utajeno. Intelektuální část je obohacena o vášnivost. Jeho mottem by mohlo být: "musím to vědět, protože k tomu cítím lásku nebo odpor". Tím vzniká zájem o věci, které jsou zahaleny tajemstvím, jako esoterika, kriminalistika či medicína a o povolání, v nichž je vyřčené slovo mocné. Oboje potřebuje např. advokát, nebo řečník, který dokáže ovlivnit davy. V komunikaci s jinými bude tento člověk patrně chtít docílit silného působení a bude s požitkem vychutnávat sílu svých slov.
    Žijeme-li toto spojení disharmonicky, pak může převažovat tendence prosazovat své mínění násilím. Komunikace se stává zajímavou tehdy, když tento člověk může dominovat. Protože Merkur vyjadřuje způsob, jak řešíme své problémy z intelektuální stránky, je možné, že bude tento člověk používat vlastních neobvyklých metod, které mají hodně společného s tajnůstkářstvím a mohou být od jiných špatně pochopeny. S nedostatkem tolerance, za to s nátlakem a vášní bude člověk s tímto spojením se pokoušet přesvědčit své okolí o správnosti vlastních řešení a názorů nebo je bude tajně uplatňovat.
    Jako u všech vnějších planet, platí zvláště u Pluta nezneužívat svou moc, neboť násilí plodí násilí. Proto by bylo dobré, kdyby člověk s touto vazbou se pokusil nahlédnout do struktur lidských vztahů. Tuto schopnost totiž má: Merkur dokáže analyzovat, Pluto jít do hloubky a vše se dovědět. Tento člověk by měl využít této dobré stránky jejich spojení a měl by do svého nitra vědomě nahlédnout: zjistí-li, že jeho touha po moci je příliš silná, učiní dobře, když se bude snažit ji usměrnit na cestu pomoci jiným; cítí-li se slabým, učiní dobře, když si uvědomí, že každý člověk, tedy i on, má sílu i moc, je nutno ji jen objevit. Podaří-li se mu to, je první krok k řešení problému učiněn.

    Venuše - Neptun sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Touha po "božské" lásce
    Neptun nás přivádí do mimosmyslového světa, do světa fantazie a neskutečna. Harmonie, láska a představivost nemají hranic. Oblast lásky se prostírá do nekonečna, osobní láska se obrací k ideálu nebo k lásce ke všem a všemu.
    Člověk s tímto spojením bude chtít považovat lásku za "svatou" a obšťastňující a bude ji tak vnímat, dokud se bude vznášet v "sedmém nebi". Láska bude pro něj něčím vyšším a ideálním, on nebude trpět žádné její znesvěcení. Dokud bude předmět jeho lásky tuto svatost představovat, bude pro něj v každém smyslu, i v sexuálním, přitažlivý. Avšak - nikdo není svatý - a tak bude tento člověk v reálném životě v lásce často zklamáván.
    Žije-li tuto vazbu harmonicky dostane jeho fantazie volný průchod. Venušiny smyslové představy spojené s touhou po nedosažitelném, budou svět lásky vymalovávat nejživějšími barvami. Tento člověk bude mít sklony oddávat se pasivně svému vybájenému světu. A jelikož se umělecký svět těší Venušině přízni, bude schopen čerpat z lásky inspirací pro uměleckou činnost, ať je to malířství, tanec, poezie, hudba nebo filmové umění. Jeho láska bude vyhledávat vše dokonalé a krásné a bude se uzavírat před hrubostmi hmotného světa.
    V disharmonickém prožití tohoto spojení roste touha po vysněném milostném obrazu až k sebeklamu. Takový člověk je ochoten věřit ve svůj ideál, který v běžném životě neexistuje. Proto bude možná často nevědomě volit předmět svého zbožňování tak, aby byl pro něj nedostupný: muž vdanou ženu, žena ženatého muže, nebo někoho, kdo je vzdálen, nepřítomen nebo jiným způsobem nedosažitelný, např. filmový hrdina či hrdinka nebo někdo jiný z veřejného života. Na dálku, ozdobena fantazií, může tato vysněná postava jeho ideálním představám stále vyhovovat.
    Spojení Neptuna s Venuší podporuje sexuální fantazii a žádost, avšak ideál nesmí být znesvěcen a tak je možné, že tento člověk, aby sexualitu prožil, se bez výběru vrhá do všelijakých (nejasných) milostných dobrodružství. Pak může předmět své lásky platonicky zbožňovat. Je-li jeho požadavek ideální lásky nesplnitelný, hledá tento člověk uspokojení v náboženství. A protože Neptun zamlžuje a klame, může se stát, že tento člověk zaujímá příliš nekritický postoj vůči různým náboženstvím a sektám. Ležérnost, která z této vazby vyplývá, ho může v krajním případě přivést k opojení, ať je to opojení láskou nebo vliv omamných prostředků.
    Tento člověk by si měl uvědomit, že má sklony své partnery zbožňovat a tím je přetěžuje, protože takoví nemohou být. Měl by si ujasnit, kdo je jeho protějšek a že je pro něj hodnotnou osobností takový, jaký je. Mít ideály je velmi krásné a není nutno se jich vzdávat, avšak lidé všedního života mají svou vlastní krásu, i když jen pozemskou.

    Venuše - Pluto trinus - harmonické spojení obou sil
    Vlastnost: Vášnivost, propasti lásky
    "Normální", povrchní partnerské spojení tomuto člověku nestačí. Průběh vzájemného vztahu, jak je to v naší měšťanské společnosti zvykem (seznámit se, chodit spolu na procházky a do kina, trávit společnou dovolenou, vzít se a mít děti), tohoto člověka neuspokojuje. Hledá hloubky vášně, ať to vede k jeho prospěchu či záhubě. Pluto vždy nutí k proměně. Příčina proměny je zde milostný vztah.
    V mnohé literatuře se dočteme o různých volbách, ať už je to vlastní volba nebo volba nám osudem vnucená. Toto složité téma láká ke zpracování a k zamyšlení. Láska pod vlivem Pluta není žádná jednoduchá a sladká záležitost. V pohádce se odvážná Kráska odhodlala k obtížné lásce. Tím poznala její jinou tvář než by byla poznala v běžném, obvyklém vztahu. Musela se rozhodnout: buď pro lásku ke zvířeti nebo pro smrt (v tomto případě šlo o smrt jejího milovaného otce). Kráska i zvíře museli projít citovou hloubkou a poznat všechny její tmavé stránky, aby z ní mohli vyjít "vzkříšeni".
    Pluto je vládce podsvětí a proto nemá v úmyslu se přikrašlovat. Pod jeho vlivem je člověk donucen "plavat v hlubokých vodách", aby poznal všechny city jako je nenávist, žárlivost a boj o moc. Snadný partnerský vztah znamená pro člověka s vazbou Venuše a Pluta málo; stále zkouší, co tento vztah unese. Není-li milován, rozumí tomu tak, že je nenáviděn. Nezná žádné mezihodnoty, jako např. lhostejnost. Zdánlivé stavy pozná hned a není ochoten je akceptovat. Raději nic, než vlažný vztah. Jednou ukončená láska je pro něj mrtvá a nemá to cenu mu říkat "pojď, zkusíme všechno ještě jednou od začátku".
    V těžším případě může daný člověk svůj protějšek do lásky nutit, může být silně žárlivý a chtít druhou osobu vlastnit. Chce-li druhý lásku odmítnout nebo dožaduje-li se své svobody, chápe to jako samozřejmou obtížnost lásky (a on tuto obtížnost hledá) a proto možná nebude rozumět tomu, že se láska nedá vynutit.
    Úkol člověka s touto vazbou není jednoduchý. S plutonskou silou musí žít a při každém milostném vztahu bude muset její hloubkou projít. Avšak přesto: měl by zkusit svému partneru či partnerce přiznat nárok na svobodu. Tím osvobodí i sebe. V každém jeho vztahu je vázáno množství energie. Možná, že by mu udělala dobře, kdyby sílu, kterou spotřebovává na kontrolu, na žárlivost a na snahu druhého na sebe uvázat, namířil jiným směrem a využil ji v něčem kreativním, např. v umění. neboť láska přijde tehdy, kdy ji nejméně očekáváme a kdy jsme vnitřně svobodni, abychom ji mohli přijmout.

    Mars - Uran přesná opozice - vyvažování protikladů, hledání rovnováhy
    Vlastnost: Zrychlení
    Velký duch Uran spojený s průbojným Marsem tvoří vazbu zrychlené síly. Oba míří ke svým cílům: Mars ve smyslu naší vůle, Uran do neznámého duchovního světa. V jejich spojení se setkáme s velkou a nevázanou energií a touhou po svobodě a nezávislosti.
    Člověk s tímto spojením potřebuje svobodu jednání. Jeho konání se bude vyznačovat originálními nápady a neochotou se podřídit. Toho spojení může být dobrým východiskem pro vynalézavého ducha: náhlý záblesk myšlenky je podpořen vydáním energie. Proto se v jeho harmonickém projevu setkáváme s vynalézavým duchem, především v technické oblasti, s odvahou a rychlou rozhodností, avšak s nezájmem o zdlouhavou práci, která vyžaduje rutinu.
    Disharmonické prožití tohoto spojení podporuje rozporuplné chování daného člověka, jeho svéhlavost, netrpělivost, opozičnost za každou cenu, násilí a někdy i křečovité vydávání energie. Tento člověk si může svým nerozmyšleným a impulzívním jednáním sám natropit škodu, když například ve zlosti zničí to, co si předtím vybudoval. Pro Marse je diplomacie zbytečně zdlouhavá, pro Urana není vůbec nutná a tak může být přímost tohoto člověka pro jiné často zraňující. Jak se tyto vlastnosti konkrétně projevují, je opět závislé na vývoji člověka.
    Aspekty Marse a Urana jsou často uváděny ve spojitosti s úrazy a náhlými změnami, neboť opatrnost a zachování stávajícího není jejích silnou stránkou.
    Mars reprezentuje mužskou část sexuální energie, Uran zrychlení a fascinaci. Jejich aspekt tuto energii zesiluje.
    Uran nás přivádí k novým idejím. Bude-li však daný člověk své ideje prosazovat, měl by věnovat pozornost tomu, jestli jeho novoty slouží lidstvu a jestli způsob, kterým je prosazuje, bere v úvahu city a důstojnost jiných. Pro něj samotného by bylo dobré, kdyby si občas dal lekci v sebekontrole a sebedisciplíně.

    Jupiter - Neptun sextil - harmonické spojení, produktivní spolupráce
    Vlastnost: Sen o štěstí
    Pocit štěstí a pohody jsou nejdůležitější předpoklady pro náš život. Jupiterova síla se snaží najít štěstí v celistvém vývoji individua, síla Neptuna by chtěla zrušit hranice, které nás od sebe dělí, abychom se mohli cítit šťastni v jednotě se všemi a s celým kosmem. Toto spojení má však v sobě hodně pasivity, takže touha po štěstí zůstává často jen snem.
    Kvůli neptunské neohraničenosti může být tento člověk schopen vnímat neobvyklé jevy. Nebo mu může náhodou někdo v něčem být nápomocen, právě, když to potřebuje. Opačně může též on sám rád někomu (velkoryse) pomoci, i když se může stát, že při tom přehlédne meze možností. V jeho chování najdeme hodně idealismu. Možná, že má velké plány na vylepšení světa, ale je pravděpodobné, že mu nebude jasné, jak a jakými prostředky je uskuteční. V tomto spojení je hodně nejasností, mnoho snů a nerealizovatelných představ. Ideály a realita mohou splynout dohromady, mnohé situace se mu mohou zdát značně nejasné. Na základě idealismu (a dobrých předsevzetí) může mnohé slibovat, avšak tyto aspekty mu nepřidají energie, aby slíbené provedl. Z toho může plynout, že ho okolí nechápe, a že dokonce i jemu samému nejsou mnohá vlastní jednání jasná.
    Tím, že nehledí na realitu a počítá se štěstím, mnohé riskuje. Získá tím opravdu pocit štěstí, a i když je toto štěstí možná jen zdánlivé, on se v tom okamžiku cítí šťasten. Nejasným odhadem situace může být příliš důvěřivý a nechat se oklamat, na druhé straně je schopen druhé tak zmást, že se cítí podvedeni, nebo opravdu podvedeni jsou. Neptun umožňuje vstup k neohraničenému světu fantazie, a tak může být tento člověk přístupný metafyzickým jevům a rovněž tak i zamlženému stavu opojení.
    Jeho úlohu můžeme spatřovat v tom, že vzbudí v ostatních pochopení pro existenci jiného, fantastického světa. Pro svou neohraničenou lásku k lidem je schopen jim pomáhat, tudíž být sociálně činný. Dále mu jistě prospěje zabývat se uměním nebo náboženstvím, kde může dobře uplatnit svůj jemnocit.

    Jupiter - Pluto trinus - harmonické spojení obou sil
    Vlastnost: Hledání hlubokého smyslu, touha po moci
    Na jedné straně síla, která by chtěla vyjádřit smysl celistvosti, na druhé straně síla, která by chtěla dokonale poznat hloubky nevědomí.
    Projevuje-1i se toto spojení harmonicky, bude mít tento člověk vyhraněný smysl pro spravedlnost a bude schopen se zasadit o dobrou věc, která může sloužit společnosti. Nebude váhat použít k tomu všech prostředků. Pocit toho, co je správné a nesprávné, čerpá ze svého nevědomí a cítí, kdy jsou věci v souladu a kdy ne. Je schopen v pravý čas udělat to pravé, skvěle organizovat a řídit. V tomto spojení se skrývá hodně síly a hodně tvořivosti, které často "v hlubinách" v klidu odpočívají a které jsou okamžitě mobilizovány, jedná-li se o krizovou situaci.
    Žije-li daný člověk tuto vazbu disharmonicky, může posuzovat spravedlnost ze svého subjektivního hlediska, takže pak jde víc o to, co je podle jeho vlastního názoru správné a nesprávné. Silně nutkavá plutonská síla může v člověku posílit dojem, že může jiným vnutit svou vlastní pravdu, filosofii nebo víru. Příkladem takového negativního působení by mohl být středověký inkvizitor. Fanatické masové propagování víry a ideologických cílů jsou obtížné projevy těchto dvou spojených sil.
    Člověk by si měl uvědomit, že kolektivní hodnoty nesmí nikdy zneužít pro cíle vlastního ega, nýbrž naopak, svými vlastními silami tyto hodnoty podpořit.

    SABIÁNSKÉ SYMBOLY
    -symboly pro jednotlivé stupně zvěrokruhu - mohou nás inspirovat jak svým zněním, tak i příkladem interpretace - není třeba je pitvat a snažit se jim porozumět, jen jim dát možnost, aby nás oslovily nebo nikoli.

    novoluní před narozením, symbol může podat bližší informace o smyslu a náplni života

(Střelec 3):     DVA LIDÉ SPOLU HRAJÍ ŠACHY.
                    Transcendentní ritualizace konfliktu.
Pro společensko-kulturní život je nutné proměnit přirozenou lidskou agresivitu v souladu s podmínkami existence. Mnoho rituálů, sportů a her nemá jiný zásadní cíl. V šachu jsou komplexní typy energií, které vcelku ustavují lidskou bytost, symbolizovány šesti druhy figurek (král, královna, věže, střelci, koně a pěšci). Boj mezi světlem a tmou (silami Jang a Jin) je ritualizován, a ve většině případů končí matem na krále (na ego, vědomé já). V dualistickém světě je takovýto zápas mezi polarizovanými silami všudypřítomný. Šachy jsou pro lidi tréninkem větší objektivity, opatrnosti, většího povědomí o situaci jako celku - a menší impulsivity a kladení důrazu na věci podružné. SOUHRA.

     úplněk před narozením, symbol může podat bližší informace o smyslu a náplni života
(Blíženci 18):   DVA ČÍŇANÉ V AMERICKÉM MĚSTĚ SPOLU HOVOŘÍ MATEŘSKÝM JAZYKEM.
                    Potřeba mysli zachovat si svou nezávislost na fyzickém okolí, aby se mohla soustředit na své specifické problémy.
Ti, kdo vstoupili do nové oblasti aktivity, se obvykle začnou cítit ve svém sociálním prostředí cize. V jistém smyslu "žijí na světě" (světě obyčejných lidí, připoutaných k obecným pozemským a biologickým úkolům), ale "nejsou ze světa". Obvykle si hledají společníky, kteří mluví stejnou řečí. Může to být "starý" jazyk, jazyk spíše moudrosti než vědomosti. Čínská kultura je mnohem starší než kultura amerických hord, přelévajících se ve městech, posedlých honbou za ziskem.
                    Zde je naznačeno, co se může stát, pokud člověk rozvinul nové schopnosti prožívání - může se napojit na nezměrný
                    rezervoár planetární Mysli Člověka. Obyčejným lidem se pak zdá, že takový člověk mluví cizí řečí. Prožívá proces IZOLACE;
                    přesto však není nikdy sám. Tu a tam nalézá ty, kdož mu rozumějí.

     stupeň lunární fáze v nativitě, také vypovídá o náplni života
(Střelec 5):     STARÁ SOVA SEDÍ SAMA NA VĚTVI VELKÉHO STROMU.
                    Vyvážený a moudrý postoj k existenci, založený na jasném vnímání nevědomých faktorů a jejich působení.
Sova je odjakživa symbolem moudrosti, a její houkavé volání evokuje tajemné a skryté prvky, které v životě vyvstávají. Sova funguje jako světlo v nočním aspektu existence. Svýma očima vidí to, co člověk normálně nevnímá. Představuje vědomí, které je aktivní tam, kde životní procesy normálně pozornosti osobního ega a jeho intelektu unikají.
                    Ukazuje možnost dobrat se moudrosti, skryté za tragédií, dosáhnout míru a rovnováhy, skryté za konfliktem. Lze zde
                    mluvit o PROJASNĚNÍ.